Συστήματα Γεωργίας Συντήρησης (ΓΣ)

Οι μικροκαλλιεργητές της Μεσογείου δεν υιοθετούν συχνά τα συστήματα Γεωργίας Διατήρησης (ΓΔ, Conservation Agricultural Systems) καθώς δε διαθέτουν τον εξοπλισμό και τα κατάλληλα καλλιεργούμενα είδη για αυτή την τεχνική.  Το έργο 4CE-MED θα προσδιορίσει τα κοινωνικοοικονομικά και τεχνικά εμπόδια αλλά και τις ευκαιρίες για την υιοθέτηση της ΓΔ στη λεκάνη της Μεσογείου και θα προσπαθήσει να σχεδιάσει από κοινού ειδικές, προσαρμοσμένες στην εκάστοτε εκμετάλλευση, τοπικές λύσεις σε επτά διαφορετικές μεσογειακές χώρες συμπεριλαμβάνοντας την καμελίνα ως εμπορεύσιμη καλλιέργεια κάλυψης εδαφών λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες των μικροκαλλιεργητών και των τοπικών ενδιαφερομένων.

Από την άλλη πλευρά, οι αγροκλιματικές συνθήκες, ο γεωργικός εξοπλισμός και τα γενετικά υλικά στη λεκάνη της Μεσογείου είναι ιδανικά για χρήση εμπορεύσιμης καλλιέργειας προστασίας ενσωματωμένης σε συστήματα ΓΔ.  Το έργο 4CE-MED θα σχεδιάσει αποτελεσματικά συστήματα διπλής καλλιέργειας που θα είναι κατάλληλα για διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και θα μπορούν να μειώνουν τη διάβρωση του εδάφους, να αυξάνουν τη διαθεσιμότητα νερού του εδάφους και τη βιοποικιλότητα. Επίσης, το 4CE-MED θα παράσχει τις διαθέσιμες τεχνολογίες σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου να βελτιστοποιείται η γεωργική διαχείριση για ειδικά τοπικά συστήματα συμπεριλαμβανομένης της καμελίνας ως εμπορεύσιμης καλλιέργειας κάλυψης εδαφών και τέλος θα προσδιορίσει τις πλέον κατάλληλες ποικιλίες καμελίνας για τις εκάστοτε εδαφικλιματικές συνθήκες.

Υπότιτλος- Εμπόδια και ευκαιρίες για την υιοθέτηση της ΓΣ στη Μεσόγειο

Ωστόσο, στην περιοχή της Μεσογείου η ΓΔ και οι εμπορεύσιμες καλλιέργειες κάλυψης εδαφών δεν είναι διαδεδομένες λόγω έλλειψης γνώσεων και βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας  και το έργο 4CE-MED θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και τη σκοπιμότητα και διευκόλυνση των νέων συστημάτων του 4CE-MED εκπαιδεύοντας τους κατά τόπους αγρότες, φοιτητές, επαγγελματίες σχετικά με τα οφέλη των συστημάτων της ΓΔ από γεωπονικής και οικονομικής πλευράς.

Επίσης, τα συστήματα της ΓΔ πρέπει να διασφαλίζουν βιώσιμη παραγωγή παράλληλα με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις και να είναι σε θέση να διασφαλίζουν στους αγρότες επαρκή έσοδα και κοινωνικά οφέλη. Το έργο 4CE-MED θα αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της εισαγωγής της καμελίνας ως εμπορεύσιμης καλλιέργειας προστασίας στα υφιστάμενα συστήματα καλλιέργειας και θα αποτιμήσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις (οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές) που θα προκύψουν αν αντικατασταθούν/ενσωματωθούν τα συστήματα μονοκαλλιέργειας, που βασίζονται στα δημητριακά, με τα καινοτόμα γεωργικά συστήματα του 4CE-MED υιοθετώντας πολυπαραγοντική προσέγγιση που θα ενσωματώνει μεθοδολογίες συνεκτίμησης του κύκλου ζωής.

Τέλος, το έργο 4CE-MED θα εμπλουτίσει τις γνώσεις των αγροτών της Μεσογείου όσον αφορά τη δυνατότητα υιοθέτησης συστημάτων ΓΔ που σχεδιάζονται ειδικά για διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και θα διαδώσει τα αποτελέσματα του προγράμματος προσεγγίζοντας τοπικούς ενδιαφερόμενους με επικοινωνιακές δραστηριότητες, προκειμένου να φέρει στην επιστημονική, κοινωνική και πολιτική κοινότητα τη δυναμικότητα των καινοτόμων, τοπικά προσαρμοσμένων συστημάτων του 4CE-MED.