OBJETIVES 4CE-MED PROJECT

Το έργο 4CE-MED θα επιτύχει τον απώτερο στόχο του αφού πρώτα επιτύχει τους εξής επιμέρους στόχους:

01.

Αναγνώριση

Να προσδιορίσει τα κοινωνικοοικονομικά εμπόδια και τις τοπικές συνθήκες προκειμένου να ενθαρρύνει τη διάχυση της ΓΔ στην περιοχή της Μεσογείου υιοθετώντας μια συμμετοχική προσέγγιση που θα βασίζεται στις τοπικές πολυμερείς πλατφόρμες (ΠΕ1).

02.

Προσδιορισμός

Να καθορίσει, να βελτιστοποιήσει και να δοκιμάσει σε πραγματικές λειτουργικές συνθήκες τις τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις του 4CE-MED υιοθετώντας την καμελίνα ως εμπορεύσιμη καλλιέργεια προστασίας, διασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμο οικονομικό κέρδος στους αγρότες της Μεσογείου (ΠΕ2).

03.

Επίδειξη

Να επιδείξει στους τοπικούς ενδιαφερόμενους (αγρότες, ερευνητές, φοιτητές, επαγγελματίες) τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων ειδικών λύσεων του 4CE-MED και να τους εκπαιδεύσει στη χρήση τους για να αναπτύξουν νέες δεξιότητες (ΠΕ3).

04.

Αξιολόγηση

Να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τόσο των υφιστάμενων συστημάτων όσο και των προτεινόμενων νέων συστημάτων του 4CE-MED υιοθετώντας ένα σθεναρό, συνεκτικό και επιστημονικά βάσιμο αναλυτικό πλαίσιο (ΠΕ4).

05.

Διάδοση

Να διαδώσει και να μεταφέρει τα αποτελέσματα του 4CE-MED στους αγρότες, τους επαγγελματίες και τους τελικούς χρήστες (τη βιομηχανία) αναπτύσσοντας ένα συνεργατικό δίκτυο ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα υιοθετήσουν, θα τροποποιήσουν και θα βελτιώσουν περαιτέρω τις λύσεις του 4CE-MED, παρέχοντας επιπλέον τις βέλτιστες πρακτικές για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες χώρες αξιοποιώντας την ιδιαιτέρως έμπειρη και ικανή ομάδα των 11 εταίρων που βρίσκονται στις 7 χώρες της πρωτοβουλίας PRIMA (ΠΕ5).

Πακέτα εργασιών

Προκειμένου να επιτύχει τόσο τον κύριο όσο και τους επιμέρους στόχους του το 4CE-MED έχει οργανωθεί σε 6 πακέτα εργασιών (ΠΕ) (Κάθε πακέτο εργασιών θα εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο όπου θα αναφέρεται ο τίτλος και με ένα κλικ θα δίνεται σύντομη περιγραφή)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

υιοθετώντας μια ισχυρή συμμετοχική προσέγγιση, τοπικές πολυμερείς πλατφόρμες διαβούλευσης θα συσταθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα στην αρχή του προγράμματος, όπου θα περιλαμβάνονται αγρότες, επαγγελματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι καθώς και μακροχρόνιοι χρήστες των μεθόδων ΓΣ, με στόχο να αναδειχθούν τα κατά τόπους γεωργικά και κοινωνικοοικονομικά εμπόδια που αποτρέπουν τη διάδοση της ΓΣ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 4CE-MED

δοκιμές πεδίου σε τοπικά ειδικά συστήματα θα διεξαχθούν σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες στις 7 διαφορετικές χώρες (4 στην ΕΕ: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία + 3 εκτός ΕΕ: Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία). Ο στόχος όλων των δοκιμών θα είναι να συλλέξουν δεδομένα για τα περιβαλλοντικά οφέλη που σχετίζονται με την υιοθέτηση των συστημάτων του 4CE-MED όσον αφορά τη διαθεσιμότητα νερού στο έδαφος, τη διάβρωση του εδάφους και τις γεωργικές εισροές σε σχέση με παραδοσιακά διαχειριζόμενες πρακτικές που θα καλλιεργούνται δίπλα-δίπλα σε κάθε τοποθεσία.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

μεγάλες επιδείξεις-δοκιμές πεδίου θα οργανωθούν σε κάθε χώρα για να αναδειχθεί η σκοπιμότητα και τα πλεονεκτήματα των από κοινού σχεδιασμένων, τοπικών ειδικών συστημάτων του 4CE-MED σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τοπικά συμβατικά συστήματα. Οι συμμετέχοντες στις τοπικές πλατφόρμες θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται για τη διαχείριση και την υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας αλλά και για τη χρήση των εμπορεύσιμων καλλιεργειών προστασίας, όπως της καμελίνας, ως ουσιώδη παράγοντα για την αύξηση της μελλοντικής βιωσιμότητας των συστημάτων καλλιέργειας της Μεσογείου. Μαθήματα κατάρτισης θα διοργανωθούν επίσης για φοιτητές και συμβούλους προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για τον θετικό αντίκτυπο της ΓΣ στα συστήματα ξηροκαλλιέργειας της Μεσογείου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

αξιολόγηση της βιωσιμότητας των τοπικών ειδικών συστημάτων του 4CE-MED συγκρίνοντάς τα με τα υφιστάμενα σενάρια. Θα αναπτυχθεί ένα επιστημονικά βάσιμο αναλυτικό πλαίσιο. Το ΠΕ4 θα αξιολογήσει επίσης τις περιβαλλοντικές συνέπειες και τις σχετικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την υιοθέτηση συστημάτων ΓΣ που θα ενσωματώνουν την χρήση της καμελίνας ως εμπορεύσιμης καλλιέργειας προστασίας εδαφών.

ΔΙΑΧΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

τα αποτελέσματα του προγράμματος από τα προηγούμενα ΠΕ θα μεταφερθούν και θα διαδοθούν με τη συμμετοχή τοπικών ενδιαφερομένων μέσω επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Το ΠΕ5 θα μεταφέρει τα πορίσματα του προγράμματος στους ενδιαφερομένους και θα υποστηρίξει την υιοθέτηση τους από τους τελικούς χρήστες προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα προβεί σε διασύνδεση και συνεργασία με άλλα συναφή προγράμματα της ΕΕ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του 4CE-MED και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

όλοι οι εταίροι θα διασφαλίσουν την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με το σχέδιο εργασιών και τη συμφωνία κοινοπραξίας. Το ΠΕ6 θα αναλάβει τον επιστημονικό συντονισμό, τον χρηματοοικονομικό έλεγχο, την παρακολούθηση της ποιότητας και την ανάλυση κινδύνων. Το ΠΕ6 θα καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις και θα συντάξει επιστημονικές αναφορές για να διασφαλιστεί η διοικητική διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες της πρωτοβουλίας PRIMA