ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 11 εταίρους από 7 διαφορετικές χώρες της πρωτοβουλίας PRIMA: 4 από την ΕΕ (MED-EU) και 3 εκτός ΕΕ (MED) καισυγκαταλέγονται ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, γεωργικοί συνεταιρισμοί. Η κοινοπραξία είναι  σωστά δομημένη καθώς 7 εταίροι προέρχονται από τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης και 4 αντιπροσωπεύουν τον παραγωγικό κόσμο, με στόχο να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του 4CE- MED. Η κοινοπραξία συνδυάζει την πείρα των CCE, ΚΑΠΕ και UNIBO στην καμελίνα· των ICARDA, INRAA, INRAT στα συστήματα καλλιέργειας τα οποία προσαρμόζονται στις ξηροθερμικές συνθήκες της βόρειας Αφρικής· των ARVALIS, ΚΑΠΕ, UNIBO και Spanish Co-ops στα συστήματα καλλιέργειας τα οποία προσαρμόζονται στις συνθήκες της νότιας Ευρώπης. Το UNIBO διαθέτει εκτενή πείρα στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση των γεωργικών καλλιεργειών, το CREA είναι κορυφαίος διεθνής εταίρος στον τομέα της προσαρμογής των τοπικά διαθέσιμων συστημάτων αυτοματοποίησης των γεωργικών συστημάτων, και θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία με τους εταίρους ICARDA, INRAA και INRAT στη νότια Μεσόγειο. Οι συνολικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των προτεινόμενων λύσεων του 4CE-MED θα αξιολογηθούν αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του UNIBO. Τέλος, η INI  έχει αναλάβει τη διάδοση, κοινοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.  Παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό, αποφασίστηκε να συσταθεί μια μεγάλη κοινοπραξία (11 εταίρων) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων, και παράλληλα να μειωθούν οι κίνδυνοι μεροληπτικής πληροφόρησης. Θα πρέπει να αναγνωριστεί, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι δοκιμές πεδίου θα εκτείνονται σε 4 χώρες MED-EU και 3 MED, και έτσι θα καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα αγροτικών οικοσυστημάτων καλλιέργειας. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της διάδοσης και της ανάπτυξης υποδομής σε τοπικό επίπεδο η ARVALIS, η BIOS και η Spanish Co-ops, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τις COPA-Cogeca και EIP-Agri, θα αναπτύξουν ένα συνεργατικό δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων. Οι περισσότεροι από τους εταίρους είναι πρωτοπόροι ο καθένας στον τομέα έρευνας/δραστηριότητάς του και έχουν συντονίσει ή συμμετάσχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, με χρηματοδότηση από την ΕΕ ή εκτός ΕΕ.

εταίροι
χώρες
ευρωπαϊκές χώρες
αφρικανικές χώρες
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια έχει φιλοξενήσει εξέχουσες μορφές των επιστημών και των τεχνών. Με την έρευνα και την καινοτομία να αποτελούν μείζονα ακαδημαϊκή προτεραιότητα, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια διαθέτει μακρά πείρα στο συντονισμό και τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ακαδημαϊκής συνεργασίας, στη σύναψη συμμαχιών με διάφορους κλάδους και δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς και ως κόμβος διαφόρων διεθνών δικτύων. Η αποστολή είναι να στηρίζει την υιοθέτηση γεωργικών συστημάτων που διακρίνονται από κερδοφορία, περιβαλλοντική ασφάλεια και κοινωνική προσαρμοστικότητα.

Το UNIBO είναι ο συντονιστής του έργου καθώς και ο επικεφαλής του πακέτου εργασιών ολοκληρωμένης αξιολόγησης βιωσιμότητας (4).

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria

Το Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) είναι Εθνικός Οργανισμός Έρευνας ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, με γενικές επιστημονικές αρμοδιότητες στους τομείς της γεωργίας, της γεωργικής βιομηχανίας, των τροφίμων, της αλιείας και της δασοκομίας. Το CREA είναι ιταλικός δημόσιος οργανισμός για την έρευνα στη γεωργία.

Το CREA ως εταίρος της κοινοπραξίας θα αναλάβει την αξιολόγηση των κατά τόπους διαθέσιμων συστημάτων αυτοματοποίησης και την πιθανή διευθέτηση/βελτίωση που χρειάζονται τα γεωργικά συστήματα του 4CE-MED.

Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie

Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie

Συστάθηκε στις 11 Απριλίου 1966 υπό το νομικό καθεστώς Δημόσιου Οργανισμού με Διοικητικό Χαρακτήρα (EPA). Από τον Δεκέμβριο του 2004, στο INRAA έχει χορηγηθεί καθεστώς Δημόσιου Οργανισμού Επιστημονικού και Τεχνολογικού Χαρακτήρα (EPST), και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Το INRAA διαθέτει τμήματα στους διάφορους τομείς της γεωπονικής έρευνας και πειραματικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και οι οποίοι συμβάλουν στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στον προσδιορισμό των μηχανισμών και των μεθόδων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Πέραν αυτών υλοποιεί προγράμματα έρευνας και πειραματισμού σε εθνικό επίπεδο και προάγει τα αποτελέσματα των ερευνών αλλά και διασφαλίζει τη διάδοση και την χρησιμοποίηση τους σε συνεργασία με τους εκάστοτε σχετικούς φορείς.

Το INRAA από κοινού με την SPANISH CO-OPS είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις τοπικές πολυμερείς πλατφόρμες (1).

Cooperativas Agro-alimentarias de España

Spanish Co-ops

Η Spanish Co-ops εκπροσωπεί το ισπανικό γεωργικό συνεταιριστικό κίνημα που απαρτίζεται από 3.669 συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 29.365 εκατ. ευρώ, απασχολούν 111.000 εργαζομένους και απαρτίζονται από 1.150.000 συνεταιριζόμενους αγρότες. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τη λήψη των αποφάσεων του οργανισμού αποτελείται από τους προέδρους των 17 Περιφερειακών Ομοσπονδιών. Η ομάδα εμπειρογνώμων της Spanish Co-ops, η οποία δημιουργήθηκε για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα, έχει επίσης ενισχυθεί, όσον αφορά την εργασία που της έχει ανατεθεί, σε παλαιότερα αλλά και σε συνεχιζόμενα ευρωπαϊκά έργα.

Η SPANISH CO-OPS από κοινού με το INRAA είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις πολυμερείς πλατφόρμες (1).

Iniciativas Innovadoras S.A.L

Η Iniciativas Innovadoras είναι ισπανική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στην προώθηση της καινοτομίας και στον συντονισμό της συνεργασίας ως βασικών παραγόντων για την ανάπτυξη φορέων. Η INI διαθέτει μεγάλη πείρα σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ όπου συμμετείχε ως εταίρος ή για την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Για το 4CE-MED, η INI βασίζεται στην πείρα που έχει αποκτήσει στις εργασίες διάδοσης και επικοινωνίας στα έργα του H2020 στον αγροτικό τομέα.

Η INI είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασιών Διάδοσης (5).

Camelina Company España

Camelina Company España

Η Camelina Company España S.L. (CCE) είναι η κορυφαία εταιρεία στην Ευρώπη όσον αφορά την παραγωγή καμελίνας, καθώς παράγει σπορους καμελίνας για την αλυσίδα αξίας ελαίων, από τη δημιουργία νέων ποικιλιών έως την επεξεργασία της καμελίνας. Από το 2010 που η CCE εισήγαγε την καλλιέργεια καμελίνας στην Ισπανία, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστημα βιώσιμης καλλιέργειας της στην Ισπανία. Η CCE διαθέτει εκτενή πείρα στην ανάπτυξη των δοκιμών πεδίου για την καμελίνα, τόσο στις μεσογειακές περιοχές της ΕΕ (Ισπανία), την κεντρική Ευρώπη (Γαλλία), την ανατολική Ευρώπη (Ρουμανία) όσο και στη βόρεια Αμερική (Καναδά), καθώς έχει διενεργήσει μια ευρεία σειρά πειραματικών/πιλοτικών δοκιμών για την εισαγωγή της καμελίνας σε συστήματα βιώσιμης καλλιέργειας.

Η CCE από κοινού με το ΚΑΠΕ είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις γεωπονικές δοκιμές στα ειδικά συστήματα του 4CE-MED (2).

Instagram
ARVALIS – Institut du Végétal

ARVALIS – Institut du Végétal

Το ARVALIS – Institut du végétal είναι γαλλικό τεχνολογικό ίδρυμα με αρμοδιότητα την εφαρμοσμένη έρευνα στις καλλιέργειες με δημητριακά, αραβόσιτο, σόργο, πατάτες, λινάρι, καπνό και χορτοδοτικές καλλιέργειες. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη χρηματοδότησή του είναι οι αγρότες. Το Ίδρυμα διαθέτει αποτελεσματικά μέσα σε διάφορες εγκαταστάσεις σε κάθε περιοχή της Γαλλίας, με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Δραστηριοποιείται από την κλίμακα πεδίου έως τις φάσεις μετά τη συγκομιδή και τις πρώτες κατεργασίες. Το ARVALIS συνεργάζεται στενά με βελτιωτές σπόρων και εταιρείες γεωργικών εισροών (σπόροι, φυτοθρεπτικά συστατικά και φυτοχημικά προϊόντα), καθώς και με βιομηχανίες που παράγουν ζωοτροφές, τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Ως ίδρυμα εφαρμοσμένης έρευνας, συνδέεται με γαλλικές και διεθνείς υποδομές βασικής έρευνας όπως το INRA, το IRSTEA και πανεπιστήμια (με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων) καθώς και με αναπτυξιακούς οργανισμούς όπως γεωργικά επιμελητήρια και οικονομικούς φορείς (συνεταιρισμούς…).

Το ARVALIS από κοινού με το ICARDA είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις δραστηριότητες επίδειξης και ανάπτυξης υποδομής (3).

Center for Renewable Energy Sources

Center for Renewable Energy Sources

Το ΚΑΠΕ είναι δημόσιος οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αλλά διαθέτει οικονομική και διαχειριστική αυτονομία. Το Τμήμα Βιομάζας (ΤΒ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ. Το ΤΒ του ΚΑΠΕ διαθέτει εξαιρετική πείρα στην παραγωγή μη τροφικών καλλιεργειών τόσο για παραγωγή ενέργειας όσο και για βιομηχανική χρήση. Έχει επίσης αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες με τα εξής αντικείμενα: την αξιολόγηση της βιομάζας από μια σειρά μη τροφικών καλλιεργειων σε πειραματικούς/αποδεικτικούς αγρούς· την έρευνα των μη τροφικών καλλιεργειών σε εδάφη με μειωμένη γονιμότητα και επάρκεια νερού· την αξιολόγηση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Το ΚΑΠΕ από κοινού με τη CCE είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις γεωπονικές δοκιμές στα ειδικά συστήματα του 4CE-MED (2).

BIOS AGROSYSTEMS S.A.

BIOS AGROSYSTEMS S.A.

Η εταιρεία BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ αναπτύσσει συνεχώς νέες και βελτιωμένες ποικιλίες βαμβακιού, με βασικό στόχο την παραγωγή και την εμπορική διάθεση ποικιλιών που προκύπτουν από το δικό της ερευνητικό πρόγραμμα. Επιπλέον διενεργεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αξιολόγησης και επιλογής για την εμπορική διάθεση και διανομή αραβοσίτου, ηλίανθου, υβριδίων λαχανικών, πατατόσπορου, ποικιλιών δημητριακών, βίκου, τριφυλλιού και χορτοδοτικών καλλιεργειών στην ελληνική αγορά, στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Η BIOS είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να παράγει και να διανέμει σπόρους δικών της ποικιλιών για το βαμβάκι, στάρι και το τριφύλλι. Η BIOS παράγει σπόρο όχι μόνο για τις δικές της ανάγκες πωλήσεων, αλλά και ως εξωτερικός συνεργάτης για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Η BIOS ως εταίρος της κοινοπραξίας συμμετέχει σε διάφορες εργασίες και προάγει τις δραστηριότητες επίδειξης των συστημάτων του 4CE-MED καθώς και τη δικτύωση με τους κατά τόπους ενδιαφερόμενους.

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas

Το ICARDA είναι ο διεθνής οργανισμός γεωργικής έρευνας που συνεργάζεται με χώρες στις ξηρές και περιθωριακές περιοχές του πλανήτη προκειμένου να παράσχει λύσεις βιώσιμων συστημάτων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν τη διατροφή στις αγροτικές περιοχές και ενισχύουν την εγχώρια επισιτιστική ασφάλεια.  Η έρευνα του ICARDA ενσωματώνει νέες ποικιλίες καλλιεργειών· διαχείριση νερού· διαχείριση φυσικών πόρων· βοσκότοπους και παραγωγή μικρών μηρυκαστικών· και τέλος ανάλυση κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και διαφόρων πολιτικών για περισσότερα πρακτικά αποτελέσματα. Το ICARDA του Μαρόκου δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης σε στενή συνεργασία με το INRA του Μαρόκου, καθώς και άλλα ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Το ICARDA από κοινού με το ARVALIS είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις δραστηριότητες επίδειξης και ανάπτυξης υποδομής (3).

Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie

Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie

Το INRAT είναι το πρώτο ίδρυμα στην Τυνησία που ειδικεύεται στη γεωργική έρευνα. Το INRAT καλύπτει διάφορα πεδία γεωργικής έρευνας: ζωική και φυτική παραγωγή, βιοφυσική και κοινωνικοοικονομική έρευνα. Οι βασικές αποστολές του INRAT είναι: i) η βελτίωση των τεχνικών για τη ζωική και τη φυτική παραγωγή, ii) η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των γενετικών πόρων στην Τυνησία, iii) η διαλογή ποικιλιών καλλιεργειών και η βελτίωση των ζωικών φυλών, iv) η διεξαγωγή αγροτικής και κοινωνικοοικονομικής έρευνας όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές, v) η συμβολή στη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη υποδομής μέσα από την εκπαίδευση και την επίβλεψη φοιτητών.

Το INRAT από κοινού με την Spanish Co-ops είναι επικεφαλής του πακέτου εργασιών για τις τοπικές πολυμερείς πλατφόρμες (1).