Περίληψη ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα 4CE-MED έχει ως σκοπό να αναπτύξει στη Μεσόγειο καινοτόμα και αειφόρα συστήματα καλλιέργειας τα οποία δε θα ανταγωνίζονται για γη με τις υπάρχουσες τροφικές καλλιέργειες. Τα γεωργικά συστήματα του 4CE-MED αποτελούν τροποποιημένα συμβατικά συστήματα καλλιέργειας στα οποία περιλαμβάνεται η καμελίνα, μια πολύ υποσχόμενη για την Ευρώπη ελαιούχος καλλιέργεια που μπορεί να συμβάλλει στην άυξηση των αγροτικού εισοδήματος, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η προστασία του εδάφους και των υδάτων.

Ως εκ τούτου το πρόγραμμα 4CE-MED θα πληροί και τις τρεις αρχές της γεωργίας διατήρησης (conservation agriculture): i) ελάχιστη ανατάραξη του εδάφους, ii) μόνιμη οργανική εδαφοκάλυψη, και iii) διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Η ανάπτυξη καμελίνας ως εμπορεύσιμη καλλιέργεια προστασίας ή ως διπλή καλλιέργεια θα επιτρέψει την αύξηση της οργανικής εδαφοκάλυψης με παράλληλη διαφοροποίηση των αμειψισπορών.  Τα συστήματα χωρίς ή με ελάχιστο όργωμα θα συμβάλλουν στην πρόληψη της αναμόχλευσης του εδάφους· επιπλέον και παράλληλα η καλλιέργεια της καμελίνας μπορούν να παράσχουν πρόσθετο εισόδημα στους αγρότες. Τρία συστήματα καλλιέργειας θα διερευνηθούν στο πλαίσιο του 4CE-MED: i) η καμελίνα να αντικαθιστά γη αγρανάπαυσης σε μονοκαλλιέργεια δημητριακών (πολύ συχνή πρακτική σε περιθωριακά εδάφη της Μεσογείου)· ii) η καμελίνα να αντικαθιστά χειμερινή καλλιέργεια για να επιτρέψει τη διπλή καλλιέργεια με τυπικές μεσογειακές βασικές θερινές καλλιέργειες, όπως π.χ. ηλίανθο, σόργο, σόγια· iii) η καμελίνα να αντικαθιστά θερινή καλλιέργεια για να επιτρέψει τη διπλή καλλιέργεια με χειμερινά δημητριακά ή όσπρια, ιδιαίτερα σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα (π.χ. κεντρική/βόρεια Γαλλία ή Γερμανία).

Mediterranean countries